TRK Oto. San. Tic. Ltd. Şti. (“pamukandpamuk” veya “Şirket”) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimizin koruması altındadır. Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde tutulması ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır.


pamukandpamuk olarak, yaptığımız iletişimler ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel bilgilerinizden kim sorumludur?

pamukandpamuk olarak (TRK Oto. San. Tic. Ltd. Şti. yurtiçindeki/yurtdışındaki mevcut ve/veya müstakbel, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve aktarımlarımız ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili detaylı bilgilendirmemizi okumak için kurumsal web sayfamızda bulunan ve  www.pamukandpamuk.com/gizlilik-ve-guvenlik linkinden ulaşabileceğiniz “Gizlilik Kuralları, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim Bilgilendirmesi metnini inceleyebilirsiniz.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, pamukandpamuk tarafından sağlanan hizmet ve pamukandpamuk’un ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, pamukandpamuk birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. pamukandpamuk’un sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.


Ayrıca, pamukandpamuk’un hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, pamukandpamuk veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, pamukandpamuk’un düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, pamukandpamuk tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, pamukandpamuk tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, pamukandpamuk’un ve pamukandpamuk ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, pamukandpamuk’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.


2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; pamukandpamuk tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, pamukandpamuk tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek si zlere önerilmesi, pamukandpamuk ve pamukandpamuk’un iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, pamukandpamuk’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, pamukandpamuk yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


4. Kişisel Veri Sahibi’nin Hakları

KVKK’nın 11.maddesine istinaden;

(i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi pamukandpamuk markası için //www.pamukandpamuk.com/iletisim linkinden Şirketimize ulaştırabilirsiniz.


KVKK’nın 4. maddesi uyarınca pamukandpamuk’un kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda pamukandpamuk’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin pamukandpamuk ile doğru ve gerektiğinde güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

E-posta: [email protected]                           
İletişim Adresi:Adalet mah. Asmalı Sok. no:3
16040 Osmangazi/BURSA
Telefon Numarası: +90 532 705 80 60


5. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili İzinlerini Nasıl Değerlendireceği

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak verdiğiniz izinler ile ilgili olarak, pamukandpamuk markası için +90 532 705 80 60 numaralı Müşteri Hizmetleri’ni arayarak değişiklik yapabilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR